ÖNSÖZ

Kamuoyunca da bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK” veya ‘‘Kanun’’) 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Polen Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş. (bundan böyle “Polen Tohumculuk” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari ve sosyal ilişkilerimiz nedeniyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin güvenliği ve alınması gerekli önlemler konusuna büyük önem vermekteyiz. İşte bu nedenle Polen Tohumculuk markası ile kişisel verilerinizin güvende olacağından emin olarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gerek T.C. Anayasası gerekse kişisel verilerin korunması ile ilgili diğer yasal mevzuat ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet etmekteyiz. Kanunun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülükleri yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda kişisel veri güvenliği konusundaki evrensel “şeffaflık” ve “hesap verilebilirlik” ilkelerine sadık kalarak hazırladığımız kurumsal Gizlilik Politikamızı (“Politika”) sizlerin erişimine sunmaktayız.

Saygılarımızla,

Polen Tohumculuk San. ve Tic. A. Ş.

1. Amacı

İşbu Gizlilik Politikası, Polen Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş. (bundan sonra (“Polen Tohumculuk”) olarak anılacaktır)  kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini, bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini ve örnek veri türleri, bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,  kişisel verileri saklama sürelerini, ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,  resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

2. Kapsamı ve Değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Gerçek kişi olmak kaydıyla; şirket hissedarları, şirket iş ortakları, şirket yetkilileri, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, şirket müşterileri, potansiyel müşteriler, Şirketle sözleşme ilişkisi bulunan çiftçiler ve üçüncü kişiler için hazırlanmıştır ve bu sayılan kişi gruplarına ilişkin kurumsal düzenlemeleri kapsamaktadır. Şirket, bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bu kişisel veri sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir.

Bu Politika, yukarıda belirtilen ilgili kişiler için, Şirketimizin bu ilgili kişilerin kişisel verilerini tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemesi halinde uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde bu Politika uygulanmayacaktır.

Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk halleri gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitelisinin arttırılması ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir.

Şirketimiz, Politikamızı ve buna dayanarak hazırladığımız yönerge, talimat vb. kişisel veri güvenliğine dair tüm kurumsal nitelikli iç düzenlemelerimizi, Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

Polen Tohumculuk, kişisel verileri KVK ve diğer mevzuatta öngörülen ilke, usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler işlenirken KVK Kanununda yer alan aşağıdaki ilkelere uyum sağlanmaktadır

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Polen Tohumculuk, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Polen Tohumculuk, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Polen Tohumculuk, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Polen Tohumculuk, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Polen Tohumculuk, sözleşmenin ifasından kaynaklı verileri, ilgili mevzuattaki ihtilaf çıkma süreleri, borçlar, ticaret, iş sağlığı ve güvenliği ve vergi hukuku gibi mevzuat gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın, bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler, imha eder ya da anonimleştirir. Bu konuya dair kurumsal nitelikli Kişisel Verileri Silme ve İmha Politikası’nı esas alır.

4. Azami Tasarruf İlkesi

Cimrilik ilkesi adı da verilen bu ilkemize göre Polen Tohumculuk’a ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Toplanacak verilerin kategorisi ve niteliği işlenme amacına göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. İhtiyaç duyulmayan bilgiler sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Ancak bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, İmhası, Anonimleştirilmesi

Polen Tohumculuk topladığı kişisel verileri, KVK’nun 7 ve  17 nci maddeleri ile Türk Ceza Kanunu 138 inci maddesi uyarınca, ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Şirket mezkur Yönetmelik uyarınca, kurumsal nitelikli bir Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası hazırlamış, buna göre silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntem ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

6. Doğruluk ve Veri Güncelliği

Polen Tohumculuk bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Şirket, üreticileri, müşterileri ya da Polen Tohumculuk ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de bu yönde bir yola başvurmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Polen Tohumculuk tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

7. Gizlilik ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve Polen Tohumculuk bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. Polen Tohumculuk tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

8. Veri İşleme Amaçları

Elde edilen veriler, Polen Tohumculuk’un kişisel verilerin işlenmesine ilişkin paylaştığı Aydınlatma Metninde yer verdiği amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

9. Çiftçilerimiz, Müşteri, Muhtemel Müşteri, Tedarikçiler, İş ve Çözüm Ortaklarımızın Verisi

i.  Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi

Tohum ekicisi çiftçilerimiz, tedarikçilerimiz, müşteriler ve potansiyel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler onay alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.

ii. Çiftçilerin  Verileri

Ayrıca, Tohumculuk Kanunu, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Tüzüğü, Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik gibi mevzuat hükümleri gereğince çiftçilere ait bazı kişisel nitelikli bilgiler resmi kurum, borsa ve birlik gibi kurum kuruluşlar nezdinde işlenmektedir.

iii. İş ve Çözüm Ortakları Verileri

Polen Tohumculuk, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilir.

10. Tanıtım, Farkındalık ve Pazarlama Amaçlı Veri İşleme

Polen Tohumculuk, tohum ve ürün ekimi, tedariki, işlenmesi ve mamul haline getirilme süreçlerini anlatabilmek, kamuoyu ve muhataplarında farkındalık oluşturmak, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla internet sayfası, sosyal medya gibi elektronik, görsel ve işitsel mecraları ya da basılı materyalleri kullanır. Hangi kategoride olursa olsun kişisel verisi işlenen veri ilgilisinin onayı şarttır.

Kişisel veriler ancak sayılan amaçlara uygun olarak işlenmektedir. Veri sahipleri istedikleri takdirde verilerinin işlenmesine muvafakat etmekten imtina edebilirler. Veri Sorumlusu, veri sahibinin bu yöndeki açık rızasını ıslak imza, elektronik onay, posta, elektronik posta, sms veya telefon aracılığı ile edinebilecektir.

11. Şirketin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

12. Şirketin Veri İşlemesi

Şirket, ancak sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel verileri işleyebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

13. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Polen Tohumculuk, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemlerin hepsini alır. Şirketimizde özel nitelikli kişisel veriler Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına göre işlenir. Özel nitelikli kategoride yer alan sağlık bilgilerinin işlenmesinde ayrıca Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınmaktadır.

14. Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Polen Tohumculuk, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak Polen Tohumculuk, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

15. Kullanıcı Bilgileri ve İnternet

Polen Tohumculuk’a ait farklı dillerde yayında olan internet siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir.

Kişiler, internet sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

16. Çalışanlarımıza Ait Veriler

i. İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak Polen Tohumculuk, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

ii. Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme

Polen Tohumculuk, çalışanlarına ait kişisel verileri, İş Kanunu, Tohumculuk Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik gibi, mevzuatla belirlenen (Teftiş ve incelemeler, onaylanmış kişi statü belgesi gibi) bir hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

iv. Çalışanların Yararına İşlemeler

Polen Tohumculuk, özel sağlık sigortaları,  gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de Polen Tohumculuk, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

v. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Polen Tohumculuk, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda ve işveren olması nedeniyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi özel mevzuatın izin verdiği hallerde ve sınırlı olarak işlenebilir.

vi. Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

Çalışanların otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen verileri, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

vii. Telekomünikasyon ve İnternet

Şirket içinde ofislerde, depo, fabrika vb. mekanlarda ve ekim yapılan sahada kullanılmak üzere çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, tablet, telefon vb. ekipman ile e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

17. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılması

Polen Tohumculuk, Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

Bu doğrultuda Polen Tohumculuk; 9/ii no’lu başlıkta zikredilen mevzuat nedeniyle tedarik ilişkisi kurduğu çiftçilere ait bazı bilgileri Borsa, TVYS ve Alt Birlik gibi resmi nitelikli merkezlerle paylaşmak durumundadır.

Şirket tarafından hizmetin görülebilmesi ve firma meşru menfaati doğrultusunda yurt içindeki hissedar, grup şirketleri olan FORBISSEED ve Greenlife, ayrıca iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

Ayrıca Polen Tohumculuk, kişisel verileri, yurt dışı kaynaklı tedarikçiden temin ettiği malzeme ve hizmetlerin sunumunu sağlamak amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerine aktarabilecektir. Yurt dışı satış ve pazarlama süreçlerinin gereği olarak da yurt dışındaki bayi/temsilci ve müşteriler ile de veri paylaşımı söz konusu olabilmektedir.

Kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim, arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına; günümüzde yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalara veri aktarımı yapılabilmektedir.

18. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Polen Tohumculuk tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, KVK Kanununun 11 inci maddesi  uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda sıralanmaktadır. Bu haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla sizler için bir başvuru formu da Polen Tohumculuk tarafından hazırlanmış ve internet sayfamızda sunulmuştur.

Kişisel verileri işlenen kişiler, Polen Tohumculuk tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Polen Tohumculuk, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Polen Tohumculuk, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

19. İşlem Güvenliği

Polen Tohumculuk tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

20. Denetim

Polen Tohumculuk, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

21. İhlallerin Bildirimi

Polen Tohumculuk, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunması gerektiği bilinciyle hareketeder. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi ile kurumsal internetadresimizde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru ve Bilgi Talep Formu için tıklayınız.

22. Güncelleme

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Politika Güncelleme Tarihi Değişiklikler