از آغاز تولید بذر

تجارب حاصل از تولیدات شرکت طی سالیان گذشته، پایه های موفقیت شرکت را پی ریزی می کند. با اتکاء به وجود کارشناسان مجرب و بهره گیری از آخرین تکنولوژی های فنی، شرکت پولن در زمینه تولید بذر در بین سه شرکت برتر ترکیه ایی قرار گرفته است.شرکت به هیچ وجه از تلاش برای تولید محصولات با کیفیت تر صرفنظر ننموده و به همین دلیل در بین تولیدکنندگان بذر در جهان جایگاه ویژه ای دارد.

کادر کارشناسی فعال در شرکت، جزو بهترین های ترکیه می باشند که قادر به بهره گیری از تکنولوژی های مدرن برای تولید بذر بوده و در جهت رفع نیاز بذری داخل و خارج از ترکیه قدم برمی دارند. این کادر مجرب بغیر از فعالیت در زمینه تولیدات شرکت در راستای سیاست کاری شرکت، برای شرکت های داخلی و خارجی دیگر نیز بذور و ذرت مورد نظر آنها را با استفاده از امکانات فنی شرکت تولید می نمایند.

شرکت با توجه به دوره رشد ارقام متنوع تولیدی خود مجبور است تا در شرایط آب و هوایی مختلف کشور فعالیت های زراعی خود را پیش ببرد. در این راستا بهترین زمینهای زراعی کشور که از لحاظ آبیاری و ایزولاسیون کمترین مشکلات را دارند مورد استفاده قرار می دهد.