تحقیق و توسعه

شرکت از سال 2000 در زمینه های تحقیق و توسعه و اصلاح بذر فعالیت خود را با بهره گیری از کادر کارشناسی متخصص و توانمندآغاز کرده، و بر میزان سرمایه گذاری و تکمیل کادر کارشناسی خود هر سال بیش از سال گذشته اهتمام می نماید.

با توجه به پیش بینی جمعیت جهان در سال 2050 که حدود 6/9 میلیارد نفر خواهد بود، شرکت برای دستیابی به اهداف خود و تأمین نیازهای آنها، بیشترین توجه خود را معطوف به امر تحقیق و توسعه نموده است. هدف ما هر سال در سایه فعالیت های تحقیق و توسعه و اصلاح بذر ، تولید بذور جدیدتری است که نسبت به عوامل بیماریزا و مضر محیطی، خشکسالی و شرایط نامساعد جوی مقاوم تر و دارای قابلیت تطبیق بیشتر با شرایط محیطی مختلف و قدرت تولید بالاتری باشند.

شرکت با عقد قرارداد با مراکز دانشگاهی معتبر ترکیه و خارج از ترکیه و بهره گیری از توانمندی متخصصان و آزمایشگاههای دانشگاهی سعی دارد که بعد از دستیابی به موفقیت هایی در زمینه تولید ارقام مختلف بذر ذرت، در زمینه تولید بذر مناسب ارقام دیگری همچون سویا، تخم آفتابگردان، بادام زمینی، علوفه رایگرس ایتالیایی، سورگوم و یونجه نیز موفقیت به تولید ارقام مورد نظر بشود و بدین ترتیب نیازهای داخلی و خارجی را تأمین نماید.

شرکت از سال 2019 با “برند” خود، محصولات خود که از طریق اصلاح بذر و تحقیقات مستمر تولید نموده را به غیر از بازار داخل ترکیه به 10 کشور مختلف جهان صادر نموده و در 8 کشور خارجی نیز اقدام به کشت ارقام آزمایشی نموده است.